ចង់ទាក់ទងមក?

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការប្រើឧបករណ៍ទាញយកវីដេអូ ឬបញ្ហានោះ គ្រាន់តែផ្ញើសារមកតាមវិធីរបស់យើង ដោយបំពេញទម្រង់អ៊ីមែលនៅខាងស្តាំ។

ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង

សារភាគច្រើនត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ និង 5 ថ្ងៃធ្វើការនៅពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក។